فصل دوم: شروع به رانندگی می کنیممقدمه

در این فصل شما عباراتی را یاد می گیرید که برای اولین قدم ها در خیابان نیاز دارید. موضوع امروز اداره ماشین است. شما یاد می گیرید که مربی خود را درک کنید، زمانی که او به شما یاد می دهد که چگونه رانندگی کنید، شتاب بگیرید، ترمزبگیرید و ماشین خود را متوقف کنید .

مهمترین جمله است که معنی دور کردن پا ها است. “Füße weg”

این همان تعبیری است که مربی شما به شما می گوید، وقتی در موقعیت خطرناکی قرار دارید یا وقتی خیابان را مسدود می کنید. هنگامی که پاهای خود را دور از پدال دور کنید، او می تواند وضعیت را خنثی کند.

مانند فصل اول، قبل از یادگیری جملات با کلمات شروع کنید.