فصل چهارم: می چرخیممقدمه

چرخش یکی از مهمترین تمرینات برای کنترل وسیله نقلیه است. تعامل سرعت، دنده تبدیل کردن و جریان زمان باید دقیق باشد. اگر اینطور نیست، ممکن است ، که شما به گوشه نرسید.

علاوه بر این، شما باید مراقب بسیاری از کاربران دیگر جاده باشید، زیرا عابران پیاده و رانندگان دوچرخه که به موازات شما از خیابان عبور می کنند، در اولویت هستند. ترافیک مخالف نیز اولویت دارد، شما باید به آنها دقت کنید و اول به آنها حق عبور بدهید. مخصوصاً با گردش به چپ، قرار دادن ماشین به سمت راست دشوار است. 50 سانتی متر به سمت چپ یا جلوتر به این معنی است که ماشین خود را در ترافیک مخالف قرار می دهید.

بسیار مهم است که در زمان به اندازه کافی برای چرخش آماده شوید، همه احتمالات را در نظر بگیرید و دنده مناسب را انتخاب کنید. که نیاز به تمرین زیاد دارد. شما باید توضیحات مربی خود را درک کنید.