فصل۱۰: وظایف پایه رانندگیمقدمه

وظایف پایه رانندگی بخشی از هر آزمون عملی رانندگی است. شش نوع مختلف از وظایف پایه وجود دارد که به دو گروه تقسیم می شوند.

گروه اول شامل وظایف “پارک موازی” و “در اطراف منحنی در سمت راست به عقب برانید ” است. ممتحن یکی از این وظایف را انتخاب می کند.

گروه دوم شامل «برگرداندن»، «ترمز(برک) اضطراری»، «پارک کردن به عقب در جعبه» و «پارک کردن به جلو در جعبه» است. ممتحن دو تا از این وظایف را انتخاب میکند.

مهم است که شما فقط در داخل پارکینگ نباشید. شما همچنین باید نگاه مناسب و درستی داشته باشید. نمای عقب(دیدن به عقب) ضروری است. کسی که فقط با آینه پارک می کند، امتحان را با موفقیت سپری نمیکند.