فصل ۵: اولویت بخش ۱مقدمه

موضوع اولویت گسترده ترین فصل این دوره و شامل فصول 5 و 6 می باشد. بدین وسیله درک قوانین و نشانه ها حائز اهمیت است. قانون اصلی “اولویت به راست” همیشه معتبر است اگر تابلو، چراغ راهنمایی یا افسر پلیسی که ترافیک را تنظیم می کند نداشته باشید. روش صحیح نگاه کردن برای درک همه گذرگاه ها و قوانین اولویت آنها مهم است.

به خصوص اگر به ترافیک کشور دیگری عادت داشته باشید، عبور از یک گذرگاه بدون محافظت از خود ( کم کردن سرعت و نگاه کردن) سخت است. اما این زمانی ضروری است که شما اولویت دارید. خطر تصادف به دلیل ایستادن در چراغ سبز بسیار بیشتر از برخورد با شخصی است که از چراغ قرمز میگذرد.

استثناها گذرگاه هایی با اولویت به راست هستند. اما در آنجا فقط باید نگاهی کوتاه به سمت چپ داشته باشید. اگر ماشینی را دیدید که ظاهراً اشتباه نمی کند، نباید توقف کنید.

اگر خودرویی با حق تقدم نزدیک نباشد، علامت «مسیر بده» شما را مجبور به توقف مانند «علامت توقف» نمی‌کند. اما مطمئن شوید که قوانین اولویت برای عابر پیاده و دوچرخه همچنان معتبر است.