فصل ۱۱: موقعیت های خاصمقدمه

در ترافیک جاده همیشه ممکن است اتفاق بیفتد که شرایطی وجود داشته باشد که عادی نیست. اصطلاحات مورد نیاز را در این فصل خواهید یافت.