فصل ۱۲: بررسی خروجمقدمه

خودرو در حین رانندگی ادعای زیادی دارد، بنابراین قطعه های زیادی وجود دارند که ممکن است خراب شوند. مهم است که به طور دوره ای خودروی خود را از نظر فرسایش بررسی کنید. ایمنی عملیاتی(کارکردی) و ایمنی جاده کاملا ضروری است.

در امتحان عملی ممتحن از شما سه سوال در مورد آن موضوع می پرسد. شما باید قطعات اولیه و قابل تایید خودروی خود و قوانین مرتبط با آن را بدانید. در این فصل شما تمام اصطلاحات را مطالعه می کنید. در ویدیوی آخر می توانید تست کنید که آیا همه چیز را به درستی فراگرفته اید.