ویدئوفصل۱۰: وظایف پایه رانندگی

بازگشت به نمای کلی وظایف رانندگی را تماشا کنید و نام عمل را به خاطر بسپارید:https://www.youtube.com/watch?v=2QMg0ZIRoPYhttps://www.youtube.com/watch?v=2QMg0ZIRoPYhttps://www.youtube.com/watch?v=PvGEQK0OXnEhttps://www.youtube.com/watch?v=51r2T6Rx5w8https://www.youtube.com/watch?v=n_YGQ4b_oRQhttps://www.youtube.com/watch?v=vayS9EGJTL8https://www.youtube.com/watch?v=ySksOrnzs-4 بازگشت به نمای کلی

Continue Readingویدئوفصل۱۰: وظایف پایه رانندگی