فصل ۱۱: موقعیت های خاص تمرین

به تصویر نگاهی بیندازید و درباره‌ی نام فکر کنید. آیا درست حدس زده‌اید؟ ویدئو را شروع کنید تا خودتان را آزمایش کنید. https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_blaulicht.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_erste_hilfe.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_feuerwehr.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_krankenwagen.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_notarzt.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_polizei.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_rettungsgasse.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c11_tunnel.mp4 به دید کلی بروید

Continue Readingفصل ۱۱: موقعیت های خاص تمرین