فصل ۱۲: بررسی خروجواژگان

معرفی جملات تمرینی لاستیک/ چرخReifen کنترول کردنprüfen عمق آجProfiltiefe ۱.۶میلی متر1,6 (eins Komma sechs) Millimeter بریدنEinschnitt شکستگیRiss تاول زدنBeule آسیب دیده گیBeschädigung هوای لاستیکReifendruck روشناییBeleuchtung احتراقZündung روشن کردنeinschalten نور جانبیStandlicht…

Continue Readingفصل ۱۲: بررسی خروجواژگان