فصل دوم: شروع به رانندگی می کنیمواژگان

معرفی جملات تمرینی آهسته langsam سریعschnell شتاب دادن/سرعت گرفتنGas geben ترمز گرفتن/برک گرفتنbremsen پدال زدنtreten حالت احتراقZündung نقطه سنگ زنیSchleifpunkt رها کردنloslassen ماشین ٫ موتورMotor روشن کردنstarten نگاه کردنBlick ایستاد…

Continue Readingفصل دوم: شروع به رانندگی می کنیمواژگان