فصل۳ :ما از خیابان استفاده می کنیمواژگان

معرفی جملات تمرینی هدایت lenken تکنیک فرمانLenktechnik کامل هدایت کردنvoll einschlagen دست درازی کردنübergreifen سادهleicht قویstark تمرکز کردنkonzentrieren دورخوردنumdrehen مانعHinderniss پیچ/خمKurve خیابانFahrbahn خطFahrstreifen وسطMitte نگاهBlick به سمت جلو نگاه کردنnach…

Continue Readingفصل۳ :ما از خیابان استفاده می کنیمواژگان