فصل ۶: حق اولویت بخش ۲واژگان

جملات تمرینی ایستگاه بسBushaltestelle چراغ هشدارWarnblinkanlage ترافیک دور برگردانKreisverkehr خروجیAusfahrt اتمامEnde اجازه بگذردrüber lassen جهتRichtung راه آزادfreie Fahrt آزادfrei بلندترübergeordnet پایین ترuntergeordnet مهمwichtig لغو کردنaußer Kraft setzen صدق نمیکندgilt nicht…

Continue Readingفصل ۶: حق اولویت بخش ۲واژگان