فصل ۸: سفرهای زمینی تمرین

نگاهی به تصویر بیندازید و درباره‌ی نام فکر کنید. آیا درست حدس زده‌اید؟ ویدیو را برای آزمایش خودتان شروع کنید. https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_allee.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_bagger.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_baustelle.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_bruecke.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_maehdraescher.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_schnee.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_sonne.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_traktor.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_ueberholverbot.mp4https://drivelingua.de/wp-content/uploads/2023/07/c8_wald.mp4 به دید کلی بروید

Continue Readingفصل ۸: سفرهای زمینی تمرین