فصل ۹: بزرگراه (اتوبان)واژگان

معرفی جملات تمرینی اتوبان Autobahn داخل شدنauffahren خارج شدنabfahren خط سرعت گرفتنEinfädelungsstreifen خط سرعت کم کردنAusfädelungsstreifen خروجیAusfahrt نشانه های راهنماییWegweiser ممنوعverboten خارج شدن از اتوبانAutobahn verlassen منطقه محدودSperrfläche نوارهای جانبیSeitenstreifen…

Continue Readingفصل ۹: بزرگراه (اتوبان)واژگان