فصل ۹: بزرگراه (اتوبان)مقدمه

رانندگی در بزرگراه به دلیل سرعت زیاد خطرناک تر و ریسک دارتر است. بسیار مهم است که دستورالعمل های مربی رانندگی خود را درک کنید. سخت ترین اقدام ورود به بزرگراه است. شما باید سرعت زیادی داشته باشید و باید مراقب باشید که تهدید برای کسی نباشید و یا مانع کسی نشوید.

سرعت پیشنهادی ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت است. اگر هوا خوب است و خیابان آزاد است، باید تقریبی سعی کنید این سرعت را نگه دارید. در صورت امکان باید از خودروهای کندتر بدون کاهش سرعت سبقت بگیرید. سبقت باید همیشه در سمت چپ باشد. پس از عبور باید در لاین سمت راست برگردید. یک قانون وجود دارد: “در سمت راست رانندگی کنید”!

قبل از سبقت گرفتن باید مطمئن شوید که فضای کافی برای تغییر خط دارید. در بزرگراه، به جای اینکه از روی شانه خود نگاه کنید، فقط یک نگاه به بغل نگاه می کنید.

وقتی از بزرگراه خارج می شوید مراقب باشید خیلی زود ترمز(برک) نکنید . شما نباید مانع جریان ترافیک پشت سر خود شوید.